Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Personel Alımı (Sözleşmeli Zabıt Katibi, Mübaşir, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, İşaret Dili Tercümanı ve Hizmetli) - Nihai Sonuçları
24.08.2022

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVINA KATILAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01.03.2022 tarih ve E-32992892-4089/5811 sayılı Sözleşmeli Personel İstihdamı konulu yazıları gereğince;


İstanbul Anadolu Adliyesine 193, Beykoz Adliyesine 2 olmak üzere toplam 195 Sözleşmeli Zabıt Katibi
İstanbul Anadolu Adliyesine 43, Beykoz Adliyesine 2 olmak üzere toplam 45 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi
İstanbul Anadolu Adliyesine 35, Adalar Adliyesine 1, Beykoz Adliyesine 4, Şile Adliyesine 1 olmak üzere toplam 41 Sözleşmeli Mübaşir, 
İstanbul Anadolu Adliyesine 3 Sözleşmeli Şoför
İstanbul Anadolu Adliyesine 1 Sözleşmeli İşaret Dili Tercümanı
İstanbul Anadolu Adliyesine 43, Beykoz Adliyesine 2 olmak üzere toplam 45 Sözleşmeli Hizmetli,

Alımına ilişkin Komisyonumuza sınav izni verilmiş olup; Komisyonumuzca 24.05.2022 - 09.06.2022 tarihleri arasında (tarihler dahil) yapılan sözlü sınav sonucuna göre nihai sonuçlar (Sonuçlar aşağıda ilgili alandan sorgulanacaktır.) aşağıda ilan edilmiştir.


1- Sözleşmeli Zabıt Katibi Nihai Sonuç listesinde yer alan ilk 195 adayın ASiL, 196'dan 241'e kadar olan adayların YEDEK olmak üzere toplam 241 adayın BAŞARILI SAYILMALARI,


2- Sözleşmeli Mübaşir Nihai Sonuç listesinde yer alan ilk 41 adayın ASiL, 42'den 48'e kadar olan adayların YEDEK olmak üzere toplam 48 adayın BAŞARILI SAYILMALARI,


3- Sözleşmeli Şoför Nihai Sonuç listesinde yer alan 3 adayın ASiL olarak BAŞARILI SAYILMALARI,


4- Sözleşmeli İşaret Dili Tercümanı Nihai Sonuç Listesinde yer alan 1 Adayın ASİL olarak BAŞARILI SAYILMASI,


5- Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Nihai Sonuç listesinde yer alan 10 adayın ASiL olarak BAŞARILI SAYILMALARI,


6- Sözleşmeli Hizmetli Nihai Sonuç listesinde yer alan 44 adayın ASiL olarak BAŞARILI SAYILMALARI,


Nihai Sonuç Listesininde yer alan ASİL adayların aşağıda belirtilen atamaya esas evraklarını tamamlayarak ilan tarihinden itibaren 5 Eylül 2022 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar İstanbul Anadolu Adliyesi E Blok 3. Kat 26 Numaralı odaya bizzat teslim etmeleri veya İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanlığı E Blok 3. Kat 26 numaralı adrese APS yoluyla  gönderim sağlamaları,


Hakkından feragat edecek olan adayların feragat dilekçeleri ve kimlik fotokopilerinin 5 Eylül 2022 Pazartesi gününden önce Komisyon başkanlığımıza elden teslim etmeleri veya Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığı ile göndermeleri gerektiği,


Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesi uyarınca, kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde istenilen belgeleri ibraz etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların istihdamları yapılmayacağı, yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların istihdam işleminin yapılacağı, istihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmelerinin iptal edileceği,


Bu ilanın tebliğ niteliğinde olduğu ve adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI hususu,
 

İLAN OLUNUR. 24.08.2022

BAŞKANÜYEÜYE
TC KİMLİK NO
DOĞUM TARİHİ
Güvenlik Kodu

Sonuç

Sözleşmeli Zabıt Katibi, Mübaşir, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, İşaret Dili Tercümanı ve Hizmetli Adayları İçin Atamaya Esas Evrak Listesi

1- Öğrenim durumlarını gösteren belgenin (diploma veya mezuniyet belgesi) Komisyon Başkanlığınca onaylı örneği veya ilgili öğretim kurumu ya da noterden onaylı örneği, e-devletten alınan barkodlu mezun belgesi geçerlidir. (Evraklarını posta yolu ile gönderecekler adaylar 2 adet öğrenim belge (diploma) fotokopisini okuldan aslı gibidir yaptırmaları veya noterden onaylı 2 suretini göndermeleri gerekmektedir.)

2- Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge,

3- Sözleşmeli Zabıt Katibi Adayları için "Bilgisayar Dersini başarıyla tamamladığını gösteren belge yada sertifikanın onaylı ikişer örnegi (Adalet Meslek Lisesi, Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, Adalet MYO, Adalet Meslek Eğitimi Önlisans Programı (AÖF) ve Bilgisayar Bölümü (Lisans, Önlisans) mezunlarının sertifika veya transkript getirmesine gerek yoktur.), " e-devletten alınan bardodlu transkript veya bilgisayar sertifikası geçerlidir.

4- Askerlik durumunu gösterir belge (Askerliğini yapmış olanlar terhis belgesini sunmak zorunda olup, tecilli olanların e-devletten alacağı barkodlu askerlik durum belgesi geçerli olacaktır. Askerlikten muaf olanların muaf olduklarına ilişkin sağlık raporunun bir örneğini de sunmak zorundadırlar)

5- 2020 KPSS sonuç belgesi,

6- Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim, (Form İçin Tıklayınız.)

7- Evli olan adayların eşinin iş durumu bildirir beyan, (Form İçin Tıklayınız.)

8- Mal Bildirim Formu, (formun ön kısmındaki kimlik bilgileri aday tarafından doldurulacak olup arka kısmındaki bölüm ad soyad yazılarak imzalanacaktır.) (Form İçin Tıklayınız.)

9- Sağlık Beyanı, (Form İçin Tıklayınız.) (Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç)

10- Personel bilgi formu (Form İçin Tıklayınız.) Bilgisayarda doldurulup çıktı alınıp imzalanması ve resim yapıştırılması gerekmektedir.

11- Koruma ve Güvenlik Görevlisi Adayları için özel güvenlik görevlisi kimlik kartının onaylı fotokopisi(2 adet),

12- Koruma ve Güvenlik Görevlisi Adayları için Adalet Bakanlığı memur sınav atama ve nakil yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde belirtilen şartları taşıdığına ilişkin sağlık bakanlığına bağlı tam teşekkülü devlet hastanesinden alınacak heyet raporu (Raporda: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığı dış görünüşünde şaşılık,körlük,topallık,işitme kaybı,çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik vb. engeli yoktur. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi Olur) şeklinde yazılması ve mutlaka psikiyatr doktoruna muayene olması gerekmektedir.)

13- İşaret Dili Tercümanı adayı için Tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge veya sertifikanın 2 adet onaylı örneği, e-devletten alınan bardodlu transkript veya bilgisayar sertifikası geçerlidir.

14- 6x9 ebatında 1 adet BİYOMETRİK fotoğraf, (Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Uygun olacak şekilde erkek adaylar sakalsız),

15- Şoför adaylar için sürücü belgesi aslı gibidir onaylı fotokopisi (2 adet)

16- Güvenlik Soruşturması Formu (Bilgisayarda eksiksiz doldurularak 1 adet çıktı alınıp resim yapıştırılıp, şahsın imzası kısmını mavi kalem ile imzalanacak)(Form İçin Tıklayınız.) (Tüm adaylar)

17- 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi, (Tüm adaylar)


NOTLAR:
1- Evraklarını elden teslim edecek olan adaylar; "Diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi, sürücü belgesi, özel güvenlik kimlik kartı gibi belgelerin 2'şer nüsha fotokopileri ile birlikte asıllarını da yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Aslı gibidir kaşesi Komisyon Başkanlığımızca vurularak onay yapılıp belge asılları adaya teslim edilecektir.) Diğer belgelerden birer asıl yani ıslak imzalılarını getirmeleri gerekmektedir."

2- Evraklarını APS aracılığı ile gönderecek olan adaylar ise; diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi, sürücü belgesi, özel güvenlik kimlik kartı gibi belgelerin 2'şer nüsha fotokopilerine aslı gibidir yaptırmaları ya da noterden onaylatarak tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir. (Diploma, sertifika, sürücü belgesi, transkript, terhis belgesi gibi belgelerin asıllarını kesinlikle göndermeyiniz.) Diğer belgeler ıslak imzalı olarak gönderilecektir.

3- Evraklarını elden teslim edecek adaylar Anadolu Adliyesi E Blok 3. Kat 26 numaralı odaya bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Posta (APS) yoluyla gönderecek adaylar ise İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanlığı E Blok 3. Kat 26 Numaraya posta yapmaları gerekmektedir.

4- İstanbul içinde ikamet edenler evraklarını elden teslim etmeleri gerekmektedir.

5- Tüm evraklarının imzalarını mavi kalem ile atmanız konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu