Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Adalet Bakanlığı Kadrolu Ceza İnfaz Kurumu Katibi Alımı Sınav İlanı
04.01.2021

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

KADROLU CEZA İNFAZ KURUMU KATİBİ SINAV İLÂNI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (A) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114’üncü maddesi, 2 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11'inci maddesi, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre; 20 Şubat 2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ekinde değişiklik yapan 24.03.2020 tarihli ve 2020/104 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ekinde verilen atama izni uyarınca 9, 10, 11 ve 12’nci dereceli kadrolara, EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için 160 kadrolu ceza infaz kurumu kâtibi alımı yapılacaktır.

İstanbul Anadolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanlığına bağlı Ceza İnfaz Kurumlarından; Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 6, Maltepe 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 6, Maltepe 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 3 ve Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 3 olmak üzere toplam 18 adet kadrolu Ceza İnfaz Kurumu Katibi alımı yapılacaktır.

Komisyon Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınav için lisans mezunları için 2020 KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. 

 

1- Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi Kadrolarına Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar;

A) GENEL ŞARTLAR:  
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,  

c) Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 05.02.2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;  
Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (ceza infaz kurumu kâtibi) 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

ğ) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

B) ÖZEL ŞARTLAR:
Ceza infaz kurumu kâtipliği kadrolarına başvurabilmek için;  
                                      
a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

c) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az 90 (doksan) kelime yazmak, 

 

2- Başvuru için Gerekli Belgeler:
a) EK-1 başvuru formu (resim yapıştırılacak) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden veya Komisyon Başkanlığımızdan temin edilecektir),
b) Öğrenim belgesinin (diploma) aslı ile birlikte fotokopisi (aslı gibidir kaşesi Komisyon Başkanlığımızca yapılacaktır.) e-devlet çıktısı kabul edilecektir.
c) Bilgisayar sertifikası veya bilgisayar dersini başarıyla tamamladığına dair transkript
d) KPSS-2020 sınav sonuç belgesi,
e) Kimlik fotokopisi,
f) Erkek adaylar için askerlikten muaf olanlar sağlık raporunu, bedelli askerlik yapanların bedelli askerlik belgesi.

 

3- Başvuru Yeri ve Şekli: 
Başvuruların İstanbul Anadolu Adliyesi C Blok -2. Kat 11 numaralı odaya şahsen yapılması gerekmektedir. Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıkları dışında herhangi bir mercie yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. Yine adalet komisyonu başkanlıklarına posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Aynı ya da farklı komisyona başvurulması durumunda yapılan tüm başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.

 

4- Başvuru Tarihi:
Başvurular 18.01.2021 Pazartesi günü başlayıp, 05.02.2021 Cuma günü mesai saati bitiminde (16:00) sona erecektir.

 

5- Sınav Yeri:
Uygulama ve sözlü sınav yeri İstanbul Anadolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı.

 

6- Sınava Alınacak Aday Sayısı ve İlânı:
Adaylardan merkezi sınavdan aldıkları puana göre en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının yirmi (20) katı 18x20=360 aday ile son sıradaki aday ile KPSS puanı ile aynı olan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır. Uygulama sınavına katılacak ceza infaz kurumu kâtibi adaylarının sözlü sınavdan önce  12 Şubat 2021 Cuma günü İstanbul Anadolu Adliyesinin internet sitesi olan "istanbulanadolu.adalet.gov.tr" internet sayfasında yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

 

7- Ceza İnfaz Kurumu Kâtipliği Uygulama Sınav Tarihi: 
22 Şubat 2021 Pazartesi günü adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. Ceza İnfaz Kurumu Kâtipliği uygulama sınavında kullanılacak sınav metinleri uygulama sınavından en az bir hafta önce Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ilân edilecektir.

 

8- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması:
Ceza infaz kurumu kâtibi adaylarından, sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri 26 Mart 2021 Cuma günü ilan edilecek olup, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-3) doldurarak Komisyon Başkanlığımız Sınav Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

 

9- Sözlü Sınav Tarihi:
Uygulamalı sınavdan başarılı olanlardan sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak ilan edilen pozisyonun 3 katı 18x3=54 aday ile son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazan adaylar sözlü sınava alınacaktır. Ceza infaz kurumu kâtipliği sözlü sınavı 31 Mart 2021 ve devam eden günlerde yapılacak olup, sözlü sınav günleri ve saatleri adliyemizin internet  sitesi olan "istanbulanadolu.adalet.gov.tr" internet sayfasında 26 Mart 2021 Cuma günü ilan edilecektir.

 

10- Sözlü Sınav Konuları:
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.  

 

11- Nihai Başarı Listesi:
Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Ceza infaz kurumu kâtipliği kadrolarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır. Diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanır.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 

İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir. 

İstihdam yapılacak yerlere ilişkin sayıları ve Bakanlıkça uygun görülen sınavı yapacak adalet komisyonlarını gösteren Ek-2 listesi aşağıda gösterilmiştir.

DUYURULUR. 04.01.2021

 Bekir ALTUN
 İstanbul Anadolu
 Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
 Adalet Komisyonu Başkanı

Ek-1) Başvuru Formu
Ek-2) Ceza İnfaz Kurumu Katibi Pozisyonu İçin Sınav İzni Verilen Mahaller ve Sınavı Yapacak Adalet Komisyonları
Ek-3) Güvenlik Soruşturması Formu

Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr