Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
İstanbul Anadolu Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri 3. İzleme Kurulu'na Asil Üye Seçimine Ait İlan
15.02.2022

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 

2022/1228 Muh.15.02.2022


İSTANBUL ANADOLU CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ 3. İZLEME KURULUNA ASIL ÜYE SEÇİMİNE AİT İLAN


İstanbul Anadolu Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri 3. İzleme Kurulu'nda görevli bir üyenin görev süresi dolduğundan;

4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu'nun başkanla birlikte beş asıl ve 3 yedek üyeden oluşması gerektiğinden, Yönetmeliğin 4 ve 5 maddeleri gereğince 4 yıl için 1 adet asıl üye seçilecektir.

 

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ: Aranan şartlara haiz adayların 15.02.2022 tarihinden 01.03.2022 günü mesai saati sonuna kadar İstanbul Anadolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi (Cezaevi Komisyonu) Adalet Komisyonu Başkanlığı'na müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

İZLEME KURULU ASIL ÜYEDE ARANACAK NİTELİKLER:
1- Otuzbeş yaşını doldurmuş olmak,
2- Tıp, eczacılık, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, eğitim bilimleri ve benzeri alanlarda en az 4 yıllık Yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az 10 yıl çalışmış bulunmak,
3- Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak,
4- Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya ilçe teşkilatlarında görevli
bulunmamak,
5- Türk vatandaşı olmak,
6- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
7- (Değişik alt bend: 10/01/1991-3697/1 md.; değişik alt bend:23/01/2008-5728 S.K./317. Mad.) Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (iptal ibare, Anayasa mahkemesinin 25/02/2010tarihli ve E.2008/17, K.2010/44 sayılı karar ile) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanmak, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
8- Askerlik durumu itibariyle;
      a- Askerlikle ilgisi bulunmamak,
      b- Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
9- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

 

İZLEME KURULUNA SEÇİLEMEYECEK OLANLAR:
1- Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri ile ilgili ihale, alım satım ve benzeri hukuki ilişkilere taraf olanlar,
2- Görev yapacakları Ceza İnfaz Kurumları veya Tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan birisinin işlediği suçtan kendileri veya ikince derece dahil hısımları zarar görenler,
3- Görev yapacakları Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerindeki hükümlü ve tutuklulardan biri ile aralarında evlilik, vesayet ve ikinci derece dahil hısımlık ilişkisi bulunanlar,
4- Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan kişiler bu kurullara seçilemezler.

 

ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER:
1- İstanbul Anadolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'na hitaben dilekçe,
2- Onaylı nüfus cüzdan sureti,
3- Öğrenim belgesi,
4- Adli sicil ve arşiv kaydı,
5- Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmadığına dair yazılı beyan,
6- Askerlik durumunu gösterir belge,
7- Mesleğinde 10 yıl süreyle çalıştığına dair belge,
8- 2 adet vesikalık fotoğraf.

 

İLAN OLUNUR. 15.02.2022

  Bekir ALTUN
  Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
  Adalet Komisyonu Başkanı
Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr