Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Cezaevi Personeli Alımı (İnfaz ve Koruma Memuru, Teknisyen) Nihai Sonuçları
20.08.2021

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ CEZAEVİ PERSONELİ ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUCUNDA BAŞARILI OLAN ADAYLARLA İLGİLİ DUYURU

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 05.03.2021 tarih ve E-18514707-903.02-1310/20566 sayılı yazıları gereğince;

Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na 40 (kırk) Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru, Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na 1 (bir) Sözleşmeli Bilgisayar Teknisyeni, Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'na 1(bir) Sözleşmeli Metal Teknisyeni alımına ilişkin Komisyonumuza sınav izni verilmiş olup; Komisyonumuzca Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru adaylarına 28.06.2021 tarihinde, Sözleşmeli Bilgisayar Teknisyeni ve Sözleşmeli Metal Teknisyeni adaylarına 29.06.2021 tarihinde yapılan sözlü sınav sonucuna göre nihai sonuçlar aşağıda ilan edilmiştir. (Sonuçlara sorgulama yapılarak ulaşılacaktır.)

1- Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru Nihai Sonuç listesinde yer alan ilk 28 adayın ASiL olarak BAŞARILI SAYILMALARI,

2- Sözleşmeli Bilgisayar Teknisyeni Nihai Sonuç listesinde yer alan 1 adayın ASiL olarak BAŞARILI SAYILMASI,

3- Sözleşmeli Metal Teknisyeni Nihai Sonuç listesinde yer alan 1 adayın ASiL olarak BAŞARILI SAYILMASI

Nihai Sonuç Listesininde yer alan ASİL adayların aşağıda belirtilen atamaya esas evraklarını tamamlayarak ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde 03.09.2021 Cuma günü mesai saati bitimine kadar İstanbul Anadolu Adliyesi E Blok 3. Kat No: 29'da (E3-29) bulunan Sınav Bürosu'na bizzat teslim etmeleri veya APS yoluyla bu adrese gönderim sağlamaları, bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI,

Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların istihdamları yapılmayacağı, istihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmelerinin iptal edileceği,

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesi uyarınca, kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin yerleştirme işlemlerinin yapılamayacağı hususu;

İLAN OLUNUR. 20.08.2021

BAŞKANÜYEÜYE
T.C. KİMLİK NO
DOĞUM TARİHİ
Güvenlik Kodu

Sonuç

CEZA İNFAZ KURUMU PERSONELİ İÇİN ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

1- Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya Komisyon Başkanlığı, ilgili öğretim kurumu ya da noterden onaylı 1 adet örneği,

2- Güncel askerlik durumunu gösterir belge (Terhis belgesi, tecil belgesi, muafiyet belgesi veya ilişiği olmadığını gösterir belge),
NOT: Askerlik Şubesinden alınacaktır. (Muaf olduğuna dair raporun bir örneğinin de sunulması gerekmektedir.)

3- 2020 KPSS sınav sonuç belgesi,

4- Mal bildirim formu (Tıklayınız),

5- Başka Kurum ve Kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunup bulunmadığına dair beyan (Tıklayınız),

6- Adalet Bakanlığı memur sınav atama ve nakil yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde belirtilen şartları taşıdığına ilişkin sağlık bakanlığına bağlı tam teşekkülü devlet hastanesinden alınacak heyet raporu (Raporda: "Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığı dış görünüşünde şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik vb. engeli yoktur. (İnfaz ve Koruma Memuru Olur/Bilgisayar Teknisyeni Olur/Metal Teknisyeni Olur)" şeklinde yazılması ve mutlaka psikiyatr isminin ve imzasının bulunması,

7- 6 X 9 ebadında 1 adet biyometrik fotoğraf,

8- Eş Durum Beyanı (Tıklayınız),

9- Güvenlik Soruşturması Formu (Bilgisayarda eksiksiz olarak doldurularak 2 adet çıktı alınıp resim yapıştırılacak ve mavi kalem ile imza atılacak) (Form İçin Tıklayınız.),

10- 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi,

11- Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Aile bireylerini gösterir şekilde olacak, bu şekilde alınamıyorsa anne, baba ve kendisinin olduğu, evli olanların eşi, kendisi ve çocuklarının da olduğu belge alınacak.) e-devlet üzerinden alınabilir.

Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu