Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli İcra Kâtibi Alımı Sınav İlanı
28.04.2023

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
İCRA DAİRELERİ BAŞKANLIĞI


SÖZLEŞMELİ İCRA KÂTİPLİĞİ ALIM İLANI


Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının internet sitesinde 20/04/2023 tarihinde yayınlanan sınav ilanı ile İstanbul Anadolu Adliyesinde görev yapmak üzere Başkanlığımızca yapılacak uygulama ve sözlü sınav ile sözleşmeli personel alımına ilişkin sınav izni verilmiştir. Verilen sınav iznine istinaden İstanbul Anadolu Adliyesine 55(elli beş) Sözleşmeli İcra Kâtibi alımı yapılacaktır.


Sözleşmeli İcra Kâtipliği pozisyonuna yapılacak atama işlemlerinde aşağıdaki hususlara titizlikle riayet edilmesi ve sınava başvuranların belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.


I- Genel Hükümler 
1) Sınav kurulları veya sınav birimlerince yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2022) KPSSP3, ön lisans mezunları için 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2022) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2022) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.
2) Bahse konu sınavlarda Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.
3) Başvuruda bulunacakların, Yönetmeliğin 3/A maddesinde belirtilen; 
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Merkezi sınavın (KPSS-2022) yapıldığı 2022 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 ve sonrası doğumlu olanlar),
c) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
d) 7315 sayılı Kanun gereğince güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, 
e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
g) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
h) En az lise veya dengi okul mezunu olup, öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,
(Eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, açık öğretim veya örgün adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
ı) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak, 
şartlarını taşımaları gerekmektedir.
4) İlişikte gönderilen ilân metni ve buna ekli listeler; başvuru tarihleri arasında sınavı yapacak sınav kurulları ya da sınav birimleri tarafından mutat vasıtalarla ilân edilecektir. 

II- Başvuru İşlemleri
1) Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 25 Nisan 2023 – 11 Mayıs 2023 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2) Adaylar, icra kâtipliği sözleşmeli pozisyonları için başvurularını İcra Daireleri Başkanlıklarının kurulduğu mahaller de dâhil olmak üzere ilgili Adalet Komisyonu Başkanlıklarına yapacaklardır. Başvuru süresi bitiminde sınav kurullarının bulunduğu mahallere yapılan başvurular Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından komisyon ekranlarından İcra Daireleri Başkanlıkları ekranına aktarılacaktır. 
3) Adaylar, icra kâtipliği sözleşmeli pozisyonu için sadece bir komisyona başvuru yapabilecektir. Birden fazla başvuru tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek olup, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdam edilmeyecektir. İstihdam edilmeye hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları sınav kurulu ya da sınav birimine bağlı olarak sınav izni verilen mahallerden herhangi birinde istihdam edilebileceklerdir.
4) Adayların öğrenim durumları web servisleri aracılığı ile KPSS-2022’de lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türündeki puanı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Başvuru aşamasında e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan mezuniyet bilgilerini mezun oldukları eğitim kurumundan güncelleştirmeleri gerekmektedir. İlanda belirtilen KPSS puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu husustaki sorumluluk adayın kendisine aittir.
5) Ön inceleme aşamasında e-Devlet üzerinde yer alan bilgiler dikkate alınacağından adayların bu ilanın “başvuru esnasında e-Devlet üzerinden sisteme yüklenilecek belgeler” maddesinde belirtilen belge, sertifika ve formları sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Yanlış veya eksik belge yüklenmesi nedeniyle doğabilecek hak kayıplarından adaylar sorumludur. Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.
6) Başvuru işleminin nasıl yapılacağına dair hazırlanan “e-Başvuru Kılavuzu” ilan ekinde yer almaktadır. Başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
7) Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir. Yaşanacak mağduriyetlerden ötürü hak kaybı yaşayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Adaylar başvurularını iptal etmek istediği takdirde, e-Devlet üzerinden başvurularını başvuru süresi içerisinde iptal edebileceklerdir.
8) Başvuru esnasında e-Devlet üzerinden sisteme yüklenilecek belgeler sınav ilanında belirtilmiştir.
9) E-Devlet üzerinden yapılan ve tamamlanmış olan başvuruların ilgili sınav kurulları ya da sınav birimleri tarafından ayrı ayrı dosyalama işlemleri yapılarak 12 Mayıs 2023 – 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında başvuruları incelenecektir.

III- Uygulama Sınavı
1) Uygulama ve sözlü sınavını ekli listede belirtilen sınav kurulları ya da sınav birimleri yapacaktır. 
2) Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlanarak her bir sınavı yapacak sınav kurulu ya da sınav birimi için ilan edilen pozisyon toplamının 20 katı kadarı, uygulama sınavına girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada, son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da uygulama sınavına girebilecektir. 
3) Uygulama sınavına girmeye hak kazananların listesi en geç 1 Haziran 2023 Perşembe günü sınavı yapacak sınav kurulu ya da sınav biriminin bulunduğu adliye internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
4) Uygulama sınavı, sınavı yapacak sınav kurulu ya da sınav biriminin bulunduğu adliyelerde 9 Haziran 2023 Cuma günü başlayacaktır. Uygulama sınavının belirtilen günde bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
5) Uygulama sınavında adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti yapılacaktır. 
6) Sınavı yapacak sınav kurulu ya da sınav birimi, uygulama sınavı sırasında ilgilinin tercihine göre F veya Q klavye, daktilo ve bilgisayarları hazır bulunduracak olup, sınavda adayların tercihi dikkate alınacaktır. (Uygulamalı sınavda kullanılmak istenilen F veya Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı sınav ilanında e-Devlet üzerinden sisteme yüklenilecek belgeler arasında belirtilmiştir.)
7) Sınavı yapacak sınav kurulu ya da sınav birimi uygulama sınavını yaparken, uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için sınav kurulu veya sınav birimi tarafından çekilecek kura sonucu belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen metinden aday sayısınca çoğaltarak her adaya verecek ve bu hususu tutanağa bağlayacaktır. 
8) Adayların, uygulama sınavında yazdığı metinlerin çıktısı alınarak adaylara imzalatılacaktır.
9) Sınavı yapacak sınav kurulu ya da sınav birimi,  adayların yazdığı metin üzerinde değerlendirme yaparken, verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına, yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması hâlinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı hususlarını göz önünde bulundurarak üç dakikada yanlışsız ve vuruş hesabı yapmadan en az doksan kelime yazanların kâğıtlarına kaç kelime yazdıklarını belirtmek suretiyle “BAŞARILI”, diğerlerine de “BAŞARISIZ” yazarak imzalayacaklar ve bu belgeyi adayın sınav dosyasına koyarak saklayacaklardır. (Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)

IV- Sözlü Sınav
1) Uygulama sınavında başarılı olanlardan, sözlü sınavı yapacak sınav kurulu ya da sınav birimince doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak sınavı yapacak sınav kurulu ya da sınav birimi için ilan edilen pozisyon toplamının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradaki adayla aynı sayıda doğru kelime yazan adaylar da sözlü sınava girebileceklerdir. 
2) Sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi en geç 15 Haziran 2023 Perşembe gününe kadar sınavı yapacak sınav kurulu ya da sınav biriminin bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. 
3) Sözlü sınav, sınavı yapacak sınav kurulu ya da sınav biriminin bulunduğu adliyelerde 19 Haziran 2023 Pazartesi günü başlayacaktır. Belirtilen günde sınavın bitirilememesi halinde takip edilen günlerde sınava devam edilecektir.
4) Sözlü sınavda Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen genel yetenek ve genel kültür  konuları (Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Temel Yurttaşlık Bilgisi) ile alan bilgisi konularından (genel hukuk bilgisi, icra ve iflâs hukuku ile kalem mevzuatından) soru sorulacaktır. Adayın sözlü sınavda başarılı sayılmak için, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.
a) Alan bilgisi (40 puan),
b) Genel yetenek ve genel kültür (20 puan),
c) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği ile muhakeme gücü (20 puan),
d) Genel görünümü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ile liyakati (20 puan), 
üzerinden değerlendirilir.
Her bir üye tarafından verilen puanlar Yönetmeliğin ekinde yer alan Değerlendirme Formuna ayrı ayrı kaydedilecektir. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekmektedir.
6) Sözlü sınav sonucu en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıraya konularak sözlü sınav başarı listesi hazırlanacaktır.

V- Nihai Başarı Listesi    
Merkezi ve sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak nihai başarı listesi düzenlenecektir. Bu liste düzenlenirken hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet ile adalet ön lisans programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacak ve nihai başarı listesi sınavı yapacak sınav kurulu ya da sınav biriminin bulunduğu adliye internet sitesinde ilan edilecektir.


VI-  Atama Sırasında İstenecek Belgeler ve Atamaların Yapılması
1)Atama sırasında adaylardan;
a) İki adet biometrik fotoğraf,
b) Ekte bulunan Mal Bildirimi Formu,
 c) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1 maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince bu durumun tespitine yönelik yazılı beyan,
 d) E-Devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında mezuniyet belgesi sistem üzerinden otomatik olarak gelen adayların mezuniyet belgesinin onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi istenecektir.
2) Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen belgeler de dâhil olmak üzere, başvuru ve sınava ilişkin ilan ve yazımız ekinde gönderilen tüm evrakların her aday için ayrı ayrı dosyası oluşturularak, evrak asılları fiziki olarak Başkanlığımıza gönderilecektir.
Ayrıca birleştirme tutanağı, nihai başarı listesi ve uygulama sınavına katılan adayların yazdığı kelime sayılarını gösterir listenin sınav kurulları ya da sınav birimlerince onaylı birer sureti ile başarılı olan adayların atanmalarına ilişkin atama teklifleri onaylanmak üzere fiziki olarak Başkanlığımıza gönderilecektir. 
3) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adayların atama teklifleri, sınavı yapan sınav kurulları ya da sınav birimleri tarafından nihai başarı sırasına göre yapılacaktır. 
Bakanlık tarafından, sınavı yapan sınav kurulları ya da sınav birimleri tarafından oluşturulan nihai başarı listeleri incelenerek başarılı olanlar ilan edilen pozisyonlara atanacaktır. 
4) Asil olarak kazananların çeşitli sebeplerle atanamaması, atamalarının iptal edilmesi, memuriyetten çekilmesi ve benzeri nedenlerle kadronun boşalması halinde, sadece boşalan kadro sayısı kadar aynı sınav sonucu oluşan nihaî başarı listesindeki sıraya göre yedek kazananlardan yeniden yapılacak ilk sınavın ilân tarihine kadar istihdam yapılabilecektir.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ile 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyet yaşamamaları için eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak sınava girmeleri önem arz etmektedir.

Duyurulur. 28.04.2023

Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr