Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli İcra Katibi Alımı - Nihai Sonuçları
15.09.2022

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 
 

SÖZLEŞMELİ İCRA KATİBİ SÖZLÜ SINAVINA KATILAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'nın 01.03.2022 tarih ve 99849611-E.768/2392 sayılı yazıları gereğince;

İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 40 Sözleşmeli İcra Katibi alımına ilişkin Komisyonumuza sınav izni verilmiş olup; Komisyonumuzca 24.05.2022 - 07.06.2022 tarihleri arasında (tarihler dahil) yapılan sözlü sınav sonucuna göre nihai sonuçlar aşağıda ilan edilmiştir. (Sonuçlar aşağıda ilgili alandan sorgulanacaktır.)

İstanbul Anadolu Adliyesi Sözleşmeli İcra Katibi Nihai Sonuç listesinde yer alan ilk 40 adayın ASiL, 41'den 44'e kadar olan adayların YEDEK olmak üzere toplam 44 adayın BAŞARILI SAYILMALARI,

Nihai Sonuç Listesininde yer alan ASİL adayların aşağıda belirtilen atamaya esas evraklarını tamamlayarak ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde 26 Eylül 2022 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanlığı E Blok 3. Kat 26 Numaralı odaya bizzat teslim etmeleri veya İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanlığı E Blok 3. Kat 26 numaralı odaya APS yoluyla adrese gönderim sağlamaları,

Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve Müdür Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 32. Maddesi uyarınca, kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde istenilen belgeleri ibraz etmeyenler ile sınava girip başarılı olanların atanma şartlarını taşımadıklarının sonradan anlaşıldığı durumlarda sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa bile iptal edileceği, ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin atamasının iptal edileceği,
    
Hakkından feragat edecek olan adayların feragat dilekçeleri ve kimlik fotokopilerinin 26 Eylül 2022 Pazartesi gününden önce Komisyon başkanlığımıza elden teslim etmeleri veya Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığı ile göndermeleri gerektiği,
             
Bu ilanın tebliğ niteliğinde olduğu ve adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI,

İLAN OLUNUR. 15.09.2022

BAŞKANÜYEÜYE
T.C. KİMLİK NO
DOĞUM TARİHİ
Güvenlik Kodu

Sonuç

Sözleşmeli İcra Katibi Adayları İçin Atamaya Esas Evrak Listesi

1- Öğrenim durumlarını gösteren belgenin (diploma veya mezun belgesi) Komisyon Başkanlığınca onaylı örneği veya ilgili öğretim kurumu ya da noterden onaylı örneği, e-devletten alınan barkodlu mezun belgesi, (Evraklarını posta yolu ile gönderecekler adaylar 1 adet öğrenim belge (diploma veya mezun belgesi) fotokopisini diplomayı veren okuldan aslı gibidir yaptırmaları ya da noter onaylı bir suretini göndermeleri gerekmektedir. e-devletten alınan barkodlu belgenin onaylatılmasına gerek olmayıp alt kısımdaki karekodun olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.)

2- Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge,

3- Bilgisayar Dersini başarıyla tamamladığını gösteren belge (transkript) ya da sertifikanın ilgili kurum ya da noterden onaylı bir örnegi, (Ticaret Lisesi, Adalet Meslek Lisesi, Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, Adalet MYO ve Yükseköğretim Bilgisayar Bölümü Lisans, Önlisans mezunlarının transkript veya bilgisayar sertifikası getirmesine gerek yoktur. Açıköğretim adalet bölümü mezunları sertifika veya örgün eğitim transkripti getirmek zorundadır.) e-devletten alınan bardodlu transkript veya bilgisayar sertifikası geçerlidir.

4- Askerlik durumunu gösterir belge (Askerliğini yapmış olanlar terhis belgesini sunmak zorunda olup, tecilli olanların e-devletten alacağı barkodlu askerlik durum belgesi geçerli olacaktır. Askerlikten muaf olanların muaf olduklarına ilişkin sağlık raporunun bir örneğini de sunmak zorundadırlar)

5- 2020 KPSS sonuç belgesi,

6- Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim, (Form İçin Tıklayınız.)

7- Evli olan adayların eşinin iş durumu bildirir beyan, (Form İçin Tıklayınız.)

8- Mal Bildirim Formu, (formun birinci sayfasındaki kimlik bilgileri tüm adaylar tarafından doldurulacak olup ikinci sayfanın alt kısmına ad soyad yazılarak mavi kalem ile imzalanacaktır.) (Form İçin Tıklayınız.)

9- Sağlık Beyanı, (Form İçin Tıklayınız.) (Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç)

10- Güvenlik Soruşturması Formu (Bilgisayarda eksiksiz doldurularak 1 adet çıktı alınıp resim yapıştırılıp, şahsın imzası kısmını mavi kalem ile imzalanacak (form 2 sayfa olabilir arkalı önlü olmamasına dikkat edelim.)(Form İçin Tıklayınız.)

11- 1 adet nüfus cüzdanı fotokpisi.


NOTLAR:

1- Evraklarını elden teslim edecek olan adaylar; diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi gibi belgelerin 1'er nüsha fotokopileri ile birlikte asıllarını da yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Aslı gibidir kaşesi Komisyon Başkanlığımızca vurularak onay yapılıp belge asılları adaya teslim edilecektir.) Diğer belgeler ıslak imzalı olarak alınacaktır.

2- Evraklarını APS aracılığı ile gönderecek olan adaylar ise; diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi gibi belgelerin 1'er nüsha fotokopilerine aslı gibidir yaptırmaları ya da noterden onaylatarak tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir. e-devletten alınan barkodlu belgenin onaylatılmasına gerek olmayıp alt kısımdaki karekodun olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. (Diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi gibi belgelerin asıllarını kesinlikle göndermeyiniz.) Diğer belgeler ıslak imzalı olarak gönderilecektir.

3- Evraklarını elden teslim edecek adaylar Anadolu Adliyesi E Blok 3. Kat 26 numaralı odaya bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Posta (APS) yoluyla gönderecek adaylar ise İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanlığı E Blok 3. Kat 26 Numaraya posta yapmaları gerekmektedir.

4- İstanbul içinde ikamet edenler evraklarını elden teslim etmeleri gerekmektedir.

5- Tüm evraklarının imzalarını mavi kalem ile atmanız konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu