Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli İnfaz Koruma Memuru Alımı Nihai Başarı Sonuçları
08.07.2022

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

SÖZLEŞMELİ İNFAZ KORUMA MEMURU SÖZLÜ SINAVINA KATILAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 02.03.2022 tarih ve E-18514707-902.01-1700/29597 sayılı yazısı gereğince, Komisyon Başkanlığımıza bağlı;

- Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 20 (yirmi), 
- Maltepe 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 22 (yirmiiki), 
- Maltepe 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 21 (yirmibir), 
- Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 21 (yirmibir), 
- Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumuna 15 (onbeş),
- Ümraniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na 22 (yirmiiki),
- Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na 13 (onüç),
- Kartal H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na 18 (onsekiz),
- İstanbul Çocuk Eğitimevine 10 (on),

Olmak üzere toplam 162 (yüzaltmışiki) Sözleşmeli Erkek İnfaz ve Koruma Memuru alımına ilişkin Komisyonumuza sınav izni verilmiş olup, Komisyonumuzca Sözleşmeli Erkek İnfaz ve Koruma Memuru adaylarına 25-26-27 Nisan 2022 tarihlerinde  yapılan sözlü sınava 14  (ondört) adayın katılmadığı, sözlü sınava katılan 209 (ikiyüzdokuz) adaydan başarılı olanlara ait nihai sonuçlar aşağıda ilan edilmiştir. (Sonuçlara sorgulama yapılarak ulaşılacaktır.)

Sözleşmeli Erkek İnfaz ve Koruma Memuru Nihai Sonuç listesinde yer alan ilk 162 (yüzaltmışiki) adayın ASiL, 2 adayın yedek olarak BAŞARILI SAYILMALARI,

Nihai Sonuç Listesininde yer alan ASİL adayların aşağıda belirtilen atamaya esas evraklarını tamamlayarak ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde 01.08.2022 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar İstanbul Anadolu Adliyesi E Blok 3. Kat 26 numaralı odaya (Sınav Bürosuna) bizzat teslim etmeleri veya APS yoluyla bu adrese gönderim sağlamaları gerektiği, 

Bu ilanın tebliğ niteliğinde olduğu ve adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI,

Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların istihdamları yapılmayacağı, istihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmelerinin iptal edileceği,

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesi uyarınca, kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin yerleştirme işlemlerinin yapılamayacağı hususu;

İLAN OLUNUR. 08.07.2022

 

BAŞKANÜYEÜYE

 

T.C. Kimlik No
Doğum Tarihi
Güvenlik Kodu

Sonuç

ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

1- Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya Komisyon Başkanlığı, ilgili öğretim kurumu ya da noterden onaylı 1 adet örneği, (e devlet çıktısı kabul edilir)

2- Askerlik Şubesinden alınacak güncel askerlik durumunu gösterir belge (Terhis belgesi, tecil belgesi, muafiyet belgesi veya ilişiği olmadığını gösterir belge),
NOT: Muaf olduğuna dair raporun bir örneğinin de sunulması gerekmektedir.

3- 2020 KPSS sınav sonuç belgesi,

4- Mal bildirim formu (Tıklayınız),

5- Başka Kurum ve Kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunup bulunmadığına dair beyan (Tıklayınız),

6- Adalet Bakanlığı memur sınav atama ve nakil yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde belirtilen şartları taşıdığına ilişkin sağlık bakanlığına bağlı tam teşekkülü devlet hastanesinden alınacak heyet raporu (Raporun karar kısmına: "Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Şartları Yönetmeliğine göre İnfaz ve Koruma Memuru unvanında yurdun her yerinde görev yapabilir" şeklinde yazılması ve mutlaka psikiyatr isminin ve imzasının bulunması,

7- 6 X 9 ebadında 1 adet biyometrik fotoğraf,

8- Eş Durum Beyanı (Tıklayınız),

9- Güvenlik Soruşturması Formu (Bilgisayarda eksiksiz olarak doldurularak 2 adet çıktı alınıp resim yapıştırılacak ve mavi kalem ile imza atılacak) (Form İçin Tıklayınız.),

10- 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi.

Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu