Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli İnfaz Koruma Memuru Alımı Sınav İlanı
02.03.2022

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

SÖZLEŞMELİ İNFAZ KORUMA MEMURU SINAV İLÂNI

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 01.03.2022 tarihinde internet sitesinde yayınlanan sınav ilanı ile İstanbul Anadolu Adliyesi ve Mülhakat adliyelerinde görev yapmak üzere Komisyon Başkanlığımızca yapılacak uygulama ve sözlü sınav ile sözleşmeli personel alımına ilişkin sınav izni verilmiştir. Verilen sınav iznine istinaden;

Komisyon Başkanlığımıza bağlı ceza infaz kurumlarında görev yapmak üzere;

  • Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na 20, 
  • Maltepe 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na 22, 
  • Maltepe 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na 21, 
  • Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na 21, 
  • Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'na 15, 
  • Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na 13, 
  • Ümraniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na 22, 
  • Kartal H Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na 18, 
  • İstanbul Çocuk Eğitimevi'ne 10 kişi,

Olmak üzere toplam 162 kişi personel alımı yapılacaktır.

Komisyon Başkanlığımızca yapılacak boy kilo ölçümü ve sözlü sınava, lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP3, ön lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2020) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

 

1. GENEL ŞARTLAR: 

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

d) Ceza infaz kurumlarında infaz ve koruma memuru unvanında istihdam edilecek olan personel için; 14.09.2021 tarihli Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

e) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 17.03.2022 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; İnfaz ve Koruma Memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); 

f) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

 

2. ÖZEL ŞARTLAR:

A. Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için;

1) 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında 70 ve üzeri puan almak,
2) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
3) Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,
4) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

B. Başvuru Esnasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler:

Ortak Belgeler
1) Güvenlik Soruşturması Formu,
2) Sağlık Beyanı Formu,
3) Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir. Sistemde mezuniyet bilgileri yer alan adayların ilaveten diploma yüklemesi gerekmemektedir.),

C. Başvuru tarihleri:
Başvurular 01.03.2022 günü saat 09:00 itibarıyla başlayıp, 17.03.2022 günü saat 23.59’da sona erecektir.

D. Başvuru yeri ve şekli:
Adaylar başvurularını www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde 01.03.2022 tarihinde aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.

Adaylar sadece bir unvan için ve bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Aynı ya da farklı unvan için aynı ya da farklı komisyona başvurulması durumunda yapılan tüm başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır. (Örneğin; bir aday infaz ve koruma memuru unvanı için bir yere başvuru yaptığında, başka bir yer infaz ve koruma memurluğu veya gerekli şartları taşısa dahi büro personeli (cezaevi kâtipliği) ya da diğer bir unvan için aynı veya farklı bir yere başvuru yapamayacaktır.) Adayların başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Adaylar başvuru işlemini tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir. 

E. İnfaz ve Koruma Memuru boy-kilo ölçümüne çağrılacak adayların ilanı:
-İnfaz ve Koruma memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda boy kilo ölçümü merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı kadar (162x3=486) aday çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı boy-kilo ölçümüne alınacaktır. Boy kilo ölçümüne katılacak adların listeleri tarih kesinleşince adliyemizin internet sitesi olan istanbulanadolu.adalet.gov.tr sitesinde ayrıca ilan edilecektir.

F. Sözlü sınava çağrılacak aday sayısı ve ilan tarihi:
Sözlü sınava çağrılacak adayların (boy kilo ölçümünden başarılı olan adaylar) sözlü sınav tarihleri 16 Mayıs 2022 tarihinde adliyemizin internet sitesi olan istanbulanadolu.adalet.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Adayların adliyemizin internet sitesini takip etmeleri gerekmektedir.

G. Sınav şekli: 
Boy kilo ölçümü ve sözlü sınav olarak yapılacaktır. 

Ğ. Sözlü sınav konuları:
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır. 
Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. 

H. Nihai Başarı Listesi:
Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz ve koruma memuru pozisyonuna atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı, adalet ön lisans ve ceza infaz ve güvenlik hizmeti programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle ayrı ayrı sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

I. Atama Sırasında İstenilecek Belgeler:
- Diploma,
- Sağlık Kurulu Raporu,
- 2020 KPSS Puan Sonuç Belgesi,
- Mal Bildirim Formu,
- Komisyon Başkanlığımız tarafından talep edilen diğer evraklar.

İ. Diğer Hususlar
İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir. Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre sıradaki yedek adaylardan yerleştirme işlemi yapılacaktır. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin yerleştirilmeleri ihtiyaç durumu dikkate alınarak belirlendiğinden; söz konusu pozisyonlara müracaat edeceklerin sınava başvuru tarihinden önceki mazeretleri kurum içi istihdama esas alınmayacak olup, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, sağlık, öğrenim gibi) durumlarına en uygun adalet komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.

 

Duyurulur. 02.03.2022

Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr