Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Personel (İnfaz Koruma Memuru, Hemşire, Şoför, Aşçı, Teknisyen, Sağlık Memuru) Alımı Sınav İlanı
25.04.2023

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 20.04.2023 tarihinde internet sitesinde yayınlanan sınav ilanı ile İstanbul Anadolu Adliyesi ve Mülhakat adliyelerinde görev yapmak üzere Komisyon Başkanlığımızca yapılacak uygulama ve sözlü sınav ile sözleşmeli personel alımına ilişkin sınav izni verilmiştir. Verilen sınav iznine istinaden;

Komisyon Başkanlığımıza bağlı ceza infaz kurumlarında görev yapmak üzere;

  • Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na 55 İKM (Erkek),
  • Maltepe 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na 45 İKM (Erkek),
  • Maltepe 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na 45 İKM (Erkek) ve 1 Hemşire,
  • Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na 85 İKM (Erkek), 1 İKM (Kadın),
  • Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'na 20 İKM (Erkek), 13 Şoför, 2 Aşçı, 1 Sıhhi Tesisat Teknisyeni ve 1 Elektronik Teknisyen,
  • Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na 45 İKM (Erkek),
  • Ümraniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na 10 İKM (Erkek), 2 Sağlık Memuru ve 1 Elektrik Teknisyeni
  • İstanbul Çocuk Eğitimevi'ne 1 Hemşire,

Olmak üzere toplam 328 kişi personel alımı yapılacaktır.

Komisyon Başkanlığımızca yapılacak boy kilo ölçümü ve sözlü sınava, lisans mezunları için2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.


A. SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA YERLEŞEBİLMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR;
 
1. GENEL ŞARTLAR: 

a)  Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

d) Ceza infaz kurumlarında infaz ve koruma memuru unvanında istihdam edilecek olan personel için; 14.09.2021 tarihli Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek infaz ve koruma memuru haricindeki tüm unvanlarda; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin "Özel Şartlar" bölümünün 6’ncı maddesinin 18 inci fıkrasının "c" bendine göre; açıktan atanacak bütün unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f) Komisyon Başkanlığı'mızca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11.05.2023 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2022) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); gemi adamı, teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför), sağlık memuru ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.),

ğ)  Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

 
2. ÖZEL ŞARTLAR:

a. Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
2) Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,
3) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir).

b) Sözleşmeli hemşire pozisyonlarına başvurabilmek için:

1) 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nun 1. maddesi ile aynı kanunun Geçici 2. maddesinin son fıkrasında tanımlanan hemşirelik ve hemşireliğe eşdeğer sağlık memurluğu programlarından mezun olmak.

c) Sözleşmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) pozisyonlarına başvurabilmek için:

1) Meslek liselerinin hemşirelik, toplum sağlığı veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden ya da bu bölümlerin lisans veya ön lisans programlarından mezun olmak.

ç) Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarına başvurabilmek için:

1) En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

d) Sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonlarına başvurabilmek için:

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak).

e) Sözleşmeli destek personeli (aşçı) pozisyonlarına başvurabilmek için:

1) Ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu olmak (Bu bentte sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika istenmeyecektir.),
2) En az lise veya dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak (Aday sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.).

B. Başvuru Esnasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler:

a) Ortak Belgeler
1) Güvenlik Soruşturması Formu,
2) Sağlık Beyanı Formu,
3) Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir. Sistemde mezuniyet bilgileri yer alan adayların ilaveten diploma yüklemesi gerekmemektedir.).

b) Özel Şartlarda Belirtilen Diğer Belgeler

1) Sözleşmeli destek personeli (şoför):
- Sürücü belgesi (E sınıfı veya 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesi).

2) Sözleşmeli destek personeli (aşçı):
-Halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika(Bu ilanın Özel Şartlar başlıklı aşçı unvanında aranan şartların (b) alt bendinde belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylardan istenilecektir.),

-Transkript veya ders içeriklerini gösterir belge.


C. Başvuru tarihleri:

Başvurular 25.04.2023 günü saat 09:00 itibarıyla başlayıp, 11.05.2023 günü saat 23.59’da sona erecektir.


D. Başvuru yeri ve şekli:

Adaylar başvurularını www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde 25.04.2023 tarihinde aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.

Adaylar sadece bir unvan için ve bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Aynı ya da farklı unvan için aynı ya da farklı komisyona başvurulması durumunda yapılan tüm başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır. (Örneğin; bir aday infaz ve koruma memuru unvanı için bir yere başvuru yaptığında, başka bir yer infaz ve koruma memurluğu veya gerekli şartları taşısa dahi büro personeli (cezaevi kâtipliği) ya da diğer bir unvan için aynı veya farklı bir yere başvuru yapamayacaktır.) Adayların başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Adaylar başvuru işlemini tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.  

E. İnfaz ve Koruma Memuru boy-kilo ölçümüne çağrılacak adayların ilanı:

İnfaz ve Koruma memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda boy kilo ölçümü merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere Komisyon Başkanlığımızca ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı kadar (305x3=915 Erkek, 1x3=3 Kadın) aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da dâhil edilecektir.) hesaplanarak boy ve kilo ölçümüne çağrılacaklar tespit edilecektir.

Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 1 Haziran 2023 Perşembe günü adliyemizin internet sitesi olan www.istanbulanadolu.adalet.gov.tr internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

5 Haziran 2023 Pazartesi günü adayların boy ve kilo ölçümü yapılacaktır. Belirtilen günde boy ve kilo ölçümünün bitirilememesi halinde takip eden günlerde ölçüme devam edilecektir.

F. Sözlü/Uygulamalı sınava çağrılacak aday sayısı ve ilan tarihi:

a) İnfaz koruma memuru unvanı için sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi:
Sözlü sınava çağrılacak adayların merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere Komisyon Başkanlığımızca ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar (305x3=915 Erkek, 1x3=3 Kadın) aday (boy kilo ölçümünden başarılı olan adaylar) çağrılacaktır.

b) Hemşire, Şoför, Aşçı, Teknisyen (Elektrik), Teknisyen (Sıhhi Tesisat), Teknisyen (Elektronik) Sağlık Memuru unvanları için sözlü sınava çağırılacakların belirlenmesi:
Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere Komisyon Başkanlığımızca ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday;
Hemşire unvanı için 2x3=6 aday,
Şoför unvanı için 13x3=39 aday,
Aşçı unvanı için 2x3=6 aday,
Teknisyen (Elektrik) unvanı için 1x3=3 aday,
Teknisyen (Sıhhi Tesisat) unvanı için 1x3=3 aday,
Teknisyen (Elektronik) unvanı için 1x3=3 aday,
Sağlık Memuru unvanı 2x3=6 için aday sözlü sınava çağrılacak olup, son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınır.

Hemşire, Şoför, Aşçı, Teknisyen (Elektrik), Teknisyen (Sıhhi Tesisat), Teknisyen (Elektronik) Sağlık Memuru unvanlarında sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 15 Haziran 2023 Perşembe günü adliyemizin internet sitesi olan www.istanbulanadolu.adalet.gov.tr internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

G. Sınav şekli:

Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

Ğ. Sözlü sınav konuları:

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c) Genel kültür (20 puan),
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.  

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.   Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

Aşçılık sözlü sınavında; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık unvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.

H. Nihai Başarı Listesi:

Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz ve koruma memuru pozisyonlarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı, adalet ön lisans ve ceza infaz ve güvenlik hizmeti programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle Komisyon Başkanlığımızca ayrı ayrı sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

I. Atama Sırasında İstenilecek Belgeler:

- Diploma,
- Sağlık Kurulu Raporu,
- 2022 KPSS Puan Sonuç Belgesi,
- Mal Bildirim Formu,
- Komisyon Başkanlığımız tarafından talep edilen diğer evraklar.

İ. Diğer Hususlar

İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir. Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre sıradaki yedek adaylardan yerleştirme işlemi yapılacaktır. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin yerleştirilmeleri ihtiyaç durumu dikkate alınarak belirlendiğinden; söz konusu pozisyonlara müracaat edeceklerin sınava başvuru tarihinden önceki mazeretleri kurum içi istihdama esas alınmayacak olup, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, sağlık, öğrenim gibi) durumlarına en uygun adalet komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.

Duyurulur. 24.04.2023

Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr