Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Personel (İnfaz Koruma Memuru, Hemşire, Şoför, Aşçı, Teknisyen, Sağlık Memuru) Alımı Nihai Sonuçları
17.10.2023

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVINA KATILAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 24.04.2023 tarih ve E-18514707-902.03-4010/60162 sayılı Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alımı konulu yazısı gereğince;

Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na 55 İKM (Erkek),
Maltepe 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na 45 İKM (Erkek),
Maltepe 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na 45 İKM (Erkek) ve 1 Hemşire,
Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na 85 İKM (Erkek), 1 İKM (Kadın),
Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'na 20 İKM (Erkek), 13 Şoför, 2 Aşçı, 1 Sıhhi Tesisat Teknisyeni ve 1 Elektronik Teknisyen,
Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na 45 İKM (Erkek),
Ümraniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na 10 İKM (Erkek), 2 Sağlık Memuru ve 1 Elektrik Teknisyeni
İstanbul Çocuk Eğitimevi'ne 1 Hemşire,

Alımına ilişkin Komisyonumuza sınav izni verilmiş olup; Komisyonumuzca 19.06.2023 - 14.07.2023 tarihleri arasında (tarihler dâhil) yapılan sözlü sınav sonucuna göre nihai sonuçlar (Sonuçlar aşağıda ilgili alandan sorgulanacaktır.) aşağıda ilan edilmiştir.

1- Sözleşmeli İnfaz Koruma Memuru (Erkek) Nihai Sonuç listesinde yer alan ilk 305 adayın ASİL, 306'den 374'e kadar olan adaylar YEDEK olmak üzere toplam 374 adayın BAŞARILI SAYILMALARI,

2- Sözleşmeli İnfaz Koruma Memuru (Kadın) Nihai Sonuç listesinde yer alan 1 adayın ASİL olarak BAŞARILI SAYILMASI,

3- Sözleşmeli Hemşire Nihai Sonuç listesinde yer alan 1 adayın ASİL olarak BAŞARILI SAYILMASI,

4- Sözleşmeli Sağlık Memuru Nihai Sonuç listesinde yer alan 1 adayın ASİL olarak BAŞARILI SAYILMASI,

5- Sözleşmeli Şoför Nihai Sonuç listesinde yer alan 7 adayın ASİL olarak BAŞARILI SAYILMALARI,

6- Sözleşmeli Aşçı Nihai Sonuç listesinde yer alan 1 adayın ASİL olarak BAŞARILI SAYILMASI,

7- Sözleşmeli Elektrik Teknisyeni Nihai Sonuç listesinde yer alan 1 adayın ASİL olarak BAŞARILI SAYILMASI,

8- Sözleşmeli Elektronik Teknisyeni Nihai Sonuç listesinde yer alan 1 aday ASİL ve 1 aday YEDEK olmak üzere toplam 2 adayın olarak BAŞARILI SAYILMALARI,

Nihai Sonuç Listesinde yer alan ASİL adayların aşağıda belirtilen atamaya esas evraklarını tamamlayarak ilan tarihinden itibaren 1 Kasım 2023 günü mesai saati bitimine kadar İstanbul Anadolu Adliyesi E Blok 3. Kat 26 Numaralı odaya bizzat teslim etmeleri veya İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanlığı E Blok 3. Kat 26 numaralı adrese APS yoluyla gönderim sağlamaları,

Hakkından feragat edecek olan adayların feragat dilekçeleri ve kimlik fotokopilerinin 1 Kasım 2023 gününden önce Komisyon Başkanlığımıza elden teslim etmeleri veya Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığı ile göndermeleri gerektiği,

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesi uyarınca, kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde istenilen belgeleri ibraz etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların istihdamları yapılmayacağı, yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların istihdam işleminin yapılacağı, istihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmelerinin iptal edileceği,

Bu ilanın tebliğ niteliğinde olduğu ve adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI hususu,
 
İLAN OLUNUR. 17.10.2023

 

BAŞKANÜYEÜYE

 

T.C. KİMLİK NO
DOĞUM TARİHİ
Güvenlik Kodu

Sonuç

Atamaya Esas Evrak Listesi

1- Adalet Bakanlığı memur sınav atama ve nakil yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde belirtilen şartları taşıdığına ilişkin Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekkülü devlet hastanesinden alınacak heyet raporu (Raporun karar kısmına: "Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanında Atanacaklarda Aranan Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ilgili unvanda yurdun her yerinde görev yapabilir" şeklinde yazılması ve mutlaka psikiyatr isminin ve imzasının bulunması,

2- Ceza İnfaz Kurumunda istihdam edilecek Teknisyen, Aşçı, Hemşire, Sağlık Memuru ve Şoför unvanlarında; Adalet Bakanlığı memur sınav atama ve nakil yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde belirtilen şartları taşıdığına ilişkin Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekkülü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu alınması, (Raporun karar kısmına: "Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük topallık, işitme kaybı, çehrede sabit ese, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığı")
(Teknisyen olur, Aşçı olur, Hemşire olur, Sağlık Memuru olur, Şoför olur) ibarelerinin yazılması,

3- 2022 KPSS sınav sonuç belgesi,

4- Askerlik durumunu gösterir belge (Askerliğini yapmış olanlar terhis belgesini sunmak zorunda olup, tecilli olanların e-devletten alacağı barkotlu askerlik durum belgesi geçerli olacaktır. Askerlikten muaf olanların muaf olduklarına ilişkin sağlık raporunun bir örneğini de sunmak zorundadırlar)

5- Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya Komisyon Başkanlığı, ilgili öğretim kurumu ya da noterden onaylı 1 adet örneği, (barkodlu e-devlet çıktısı kabul edilir)

6- Şoför adaylar için sürücü belgesi aslı gibidir onaylı fotokopisi (2 adet)

7- Aşçı Adayları için aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikanın onaylı ikişer örneği (Ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunlarının sertifika veya transkript getirmesine gerek yoktur.)

8- Mal Bildirim Formu (Tıklayınız),

9- Adli Sicil Kaydı. (E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) (Kadınlar için evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde)

10- Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunup bulunmadığına dair beyan (Tıklayınız),

11- 6x9 ebadında 1 adet biyometrik fotoğraf,

12- Evli olan adayların eşinin iş durumu bildirir beyan, (Form İçin Tıklayınız.)

13- Güvenlik Soruşturması Formu (Bilgisayarda eksiksiz olarak şekilde doldurularak önlü arkalı olmayacak şekilde çıktı alınıp resim yapıştırılacak ve mavi kalem ile imza atılacak) (Form İçin Tıklayınız.),

14- 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi.

NOTLAR:

1- Evraklar yukarıda belirtilen sıralamaya uygun şekilde gönderilecektir.

2- Alınacak olan raporların karar kısmında yukarıda koyu renkte belirtilen kısımların kesinlikle bulunması gerekmektedir, aksi halde raporun geçerli sayılmayacaktır.

3- Evraklarını elden teslim edecek olan adaylar; "Diploma, sertifika, terhis belgesi, sürücü belgesi gibi belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarını da yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Aslı gibidir kaşesi Komisyon Başkanlığımızca vurularak onay yapılıp belge asılları adaya teslim edilecektir.)

4- Evraklarını APS aracılığı ile gönderecek olan adaylar ise; Diploma, sertifika, terhis belgesi, sürücü belgesi gibi belgelerin fotokopilerine aslı gibidir yaptırmaları ya da noterden onaylatarak tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir. (Diploma, sertifika, sürücü belgesi, terhis belgesi gibi belgelerin asıllarını kesinlikle göndermeyiniz.) Diğer belgeler ıslak imzalı olarak gönderilecektir.

5- Evraklarını elden teslim edecek adaylar Anadolu Adliyesi E Blok 3. Kat 26 numaralı odaya bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Posta (APS) yoluyla gönderecek adaylar ise İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanlığı E Blok 3. Kat 26 Numaraya posta yapmaları gerekmektedir.

6- İstanbul içinde ikamet edenler evraklarını elden teslim etmeleri gerekmektedir.

7- Tüm evraklarının imzalarını mavi kalem ile atmanız konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu