Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Personel (Zabıt Kâtibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Hizmetli, Şoför, Bilgisayar Teknisyeni) Alımı Nihai Sonuçları
30.09.2023

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVINA KATILAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 20.04.2023 tarih ve E-32992892-7398/11083 sayılı Sözleşmeli Personel İstihdamı konulu yazısı gereğince;


İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 275, Beykoz Adliyesi'ne 17, Adalar Adliyesi'ne 4 ve Şile Adliyesi'ne 8 olmak üzere toplam 304 Sözleşmeli Zabıt Kâtibi,
İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 110, Beykoz Adliyesi'ne 2 ve Adalar Adliyesi'ne 1 olmak üzere toplam 113 Sözleşmeli Mübaşir,
İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 70, Beykoz Adliyesi'ne 1 olmak üzere toplam 71 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 27, Beykoz Adliyesi'ne 2 olmak üzere toplam 29 Sözleşmeli Hizmetli,
İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 3, Adalar Adliyesi'ne 1 ve Şile Adliyesi'ne 1 olmak üzere toplam 5 Sözleşmeli Şoför,
İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 3 Bilgisayar Teknisyeni,

Alımına ilişkin Komisyonumuza sınav izni verilmiş olup; Komisyonumuzca 19.06.2023 - 08.07.2023 tarihleri arasında (tarihler dâhil) yapılan sözlü sınav sonucuna göre nihai sonuçlar (Sonuçlar aşağıda ilgili alandan sorgulanacaktır.) aşağıda ilan edilmiştir.


1- Sözleşmeli Zabıt Katibi Nihai Sonuç listesinde yer alan ilk 304 adayın ASİL, 305'den 322'a kadar olan adaylar YEDEK olmak üzere toplam 322 adayın BAŞARILI SAYILMALARI,


2- Sözleşmeli Mübaşir Nihai Sonuç listesinde yer alan ilk 113 adayın ASİL, 114'den 130'a kadar olan adaylar YEDEK olmak üzere toplam 130 adayın BAŞARILI SAYILMALARI,


3- Sözleşmeli Şoför Nihai Sonuç listesinde yer alan 5 adayın ASİL olarak BAŞARILI SAYILMALARI,


4- Sözleşmeli Bilgisayar Teknisyeni Nihai Sonuç listesinde yer alan 3 adayın ASİL olarak BAŞARILI SAYILMALARI,


5- Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Nihai Sonuç listesinde yer alan 11 adayın ASİL olarak BAŞARILI SAYILMALARI,


6- Sözleşmeli Hizmetli Nihai Sonuç listesinde yer alan ilk 29 adayın ASİL, 30'dan 37'a kadar olan adaylar YEDEK olmak üzere toplam 37 adayın BAŞARILI SAYILMALARI,

Nihai Sonuç Listesinde yer alan ASİL adayların aşağıda belirtilen atamaya esas evraklarını tamamlayarak 02.10.2023-16.10.2023 tarihleri arasında (tarihler dahil) mesai saati bitimine kadar İstanbul Anadolu Adliyesi E Blok 3. Kat 26 Numaralı odaya bizzat teslim etmeleri veya İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanlığı E Blok 3. Kat 26 numaralı adrese APS yoluyla gönderim sağlamaları,


Hakkından feragat edecek olan adayların feragat dilekçeleri ve kimlik fotokopilerinin 16.10.2023 tarihinden önce Komisyon Başkanlığımıza elden teslim etmeleri veya Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığı ile göndermeleri gerektiği,


Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. Maddesi uyarınca, kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde istenilen belgeleri ibraz etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların istihdamları yapılmayacağı, yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların istihdam işleminin yapılacağı, istihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmelerinin iptal edileceği,


Bu ilanın tebliğ niteliğinde olduğu ve adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI hususu,
 

İLAN OLUNUR. 30.09.2023

 

BAŞKANÜYEÜYE

 

 

NİHAİ BAŞARI SONUÇLARI

Sözleşmeli Zabıt Kâtibi Alımı Nihai Sonuçları
Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Nihai Sonuçları
Sözleşmeli Şoför Alımı Nihai Sonuçları
Sözleşmeli Mübaşir Alımı Nihai Sonuçları
Sözleşmeli Hizmetli Alımı Nihai Sonuçları
Sözleşmeli Bilgisayar Teknisyeni AlımıNihai Sonuçları

 

Atamaya Esas Evrak Listesi

1- Öğrenim durumlarını gösteren belgenin (diploma veya mezuniyet belgesi) Komisyon Başkanlığınca onaylı örneği veya ilgili öğretim kurumu ya da noterden onaylı örneği, e-devletten alınan barkodlu mezun belgesi geçerlidir. (Evraklarını posta yolu ile gönderecekler adaylar 2 adet öğrenim belge (diploma) fotokopisini okuldan aslı gibidir yaptırmaları veya noterden onaylı 2 suretini göndermeleri gerekmektedir.)

2- Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge,

3- Sözleşmeli Zabıt Katibi Adayları için "Bilgisayar Dersini başarıyla tamamladığını gösteren belge ya da sertifikanın onaylı ikişer örneği (Adalet Meslek Lisesi, Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, Adalet MYO, Adalet Meslek Eğitimi Önlisans Programı (AÖF) ve Bilgisayar Bölümü (Lisans, Önlisans) mezunlarının sertifika veya transkript getirmesine gerek yoktur.), " e-devletten alınan barkotlu transkript veya bilgisayar sertifikası geçerlidir.

4- Askerlik durumunu gösterir belge (Askerliğini yapmış olanlar terhis belgesini sunmak zorunda olup, tecilli olanların e-devletten alacağı barkotlu askerlik durum belgesi geçerli olacaktır. Askerlikten muaf olanların muaf olduklarına ilişkin sağlık raporunun bir örneğini de sunmak zorundadırlar)

5- 2022 KPSS sonuç belgesi,

6- Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim, (Form İçin Tıklayınız.)

7- Evli olan adayların eşinin iş durumu bildirir beyan, (Form İçin Tıklayınız.)

8- Mal Bildirim Formu, (formun ön kısmındaki kimlik bilgileri aday tarafından doldurulacak olup arka kısmındaki bölüm adı soyadı yazılarak imzalanacaktır.) (Form İçin Tıklayınız.)

9- Sağlık Beyanı, (Form İçin Tıklayınız.) (Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç)

10- Personel bilgi formu (Form İçin Tıklayınız.) Bilgisayarda doldurulup çıktı alınıp imzalanması ve resim yapıştırılması gerekmektedir.

11- Koruma ve Güvenlik Görevlisi Adayları için özel güvenlik görevlisi kimlik kartının onaylı fotokopisi(2 adet),

12- Koruma ve Güvenlik Görevlisi Adayları için Adalet Bakanlığı memur sınav atama ve nakil yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde belirtilen şartları taşıdığına ilişkin sağlık bakanlığına bağlı tam teşekkülü devlet hastanesinden alınacak heyet raporu (Raporda: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığı dış görünüşünde şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı,çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik vb. engeli yoktur. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi Olur) şeklinde yazılması ve mutlaka psikiyatr doktoruna muayene olması gerekmektedir.)

13- 6x9 ebadında 1 adet BİYOMETRİK fotoğraf, (Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Uygun olacak şekilde erkek adaylar sakalsız),

14- Şoför adaylar için sürücü belgesi aslı gibidir onaylı fotokopisi (2 adet)

15- Güvenlik Soruşturması Formu (Bilgisayarda eksiksiz doldurularak 1 adet çıktı alınıp resim yapıştırılıp, şahsın imzası kısmını mavi kalem ile imzalanacak)(Form İçin Tıklayınız.) (Tüm adaylar)

16- 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi, (Tüm adaylar)

NOTLAR:

1- Evraklarını elden teslim edecek olan adaylar; "Diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi, sürücü belgesi, özel güvenlik kimlik kartı gibi belgelerin 2'şer nüsha fotokopileri ile birlikte asıllarını da yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Aslı gibidir kaşesi Komisyon Başkanlığımızca vurularak onay yapılıp belge asılları adaya teslim edilecektir.) Diğer belgelerden birer asıl yani ıslak imzalılarını getirmeleri gerekmektedir."

2- Evraklarını APS aracılığı ile gönderecek olan adaylar ise; diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi, sürücü belgesi, özel güvenlik kimlik kartı gibi belgelerin 2'şer nüsha fotokopilerine aslı gibidir yaptırmaları ya da noterden onaylatarak tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir. (Diploma, sertifika, sürücü belgesi, transkript, terhis belgesi gibi belgelerin asıllarını kesinlikle göndermeyiniz.) Diğer belgeler ıslak imzalı olarak gönderilecektir.

3- Evraklarını elden teslim edecek adaylar Anadolu Adliyesi E Blok 3. Kat 26 numaralı odaya bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Posta (APS) yoluyla gönderecek adaylar ise İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanlığı E Blok 3. Kat 26 Numaraya posta yapmaları gerekmektedir.

4- İstanbul içinde ikamet edenler evraklarını elden teslim etmeleri gerekmektedir.

5- Tüm evraklarının imzalarını mavi kalem ile atmanız konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

Adres

Esentepe Mah. E-5 Güney Yan Yol Cad. No:39 Kartal / İstanbul

Telefon

TEL: 0216 303 33 33

FAKS: 0216 303 38 27

E-Posta

istanbulanadolucbsisaretadalet.gov.tr